JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)

Lot 4
Go to lot
Estimation :
1000 - 1500 EUR
Result without fees
Result : 800EUR
JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
JAPAN - MEIJI period (1868 - 1912) Shinshinto katana, shinogi zukuri, hada masame, hamon notare midare, un mekugi ana, mumei (kizu). Nagasa 68.4 cm. Saya in red lacquer
My orders
Sale information
Sales conditions
Return to catalogue